30.3 C
Bangkok
วันอังคาร, มีนาคม 21, 2023
หน้าแรก แท็ก Thailand 4.0

แท็ก: Thailand 4.0

“พลังงาน”แจ้งข่าวดียกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อราชการ

พน.ออกประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง “ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน” จากประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560   เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง "มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน" ...

สคช.พลิกโฉมจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ในอนาคต

ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เตรียมพลิกโฉมการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร และการแพทย์ครบวงจร เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่องทาง ผ่านระบบ E-Training การใช้ Mobile Application เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ ...

SCIeco โชว์ระบบ CEMS งาน SETA 2018 นำมาใช้ควบคุมมลพิษ

SCIeco  นำระบบ CEMS (Continuous Emission Monitoring Systems) โชว์ในงานมหกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย หรือ SETA2018 ระหว่างวันที่21-23 มี.ค. 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หวังกลุ่มโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมนำมาใช้ควบคุมปริมาณการระบายมลพิษจากปล่องโรงงาน สู่สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเป็นการช่วยลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...

พน.-สวทช.ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

วันนี้ (14 ก.ค. 2560) กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ทราบถึงทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านระบบกักเก็บพลังงานในระดับสากล รวมถึงกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งระบบกักเก็บพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยในการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้นานขึ้นรองรับ Thailand 4.0 ที่จะใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์...

PEAหนุนใช้ EV รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำร่องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจากนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคประกอบด้วย นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ พันเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ นายยงยุทธ โกเมศ...

PEA ขับเคลื่อนองค์กรสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต ในปี 2560 มุ่งเน้น “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” จากที่รัฐบาลได้ริเริ่มการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และกำหนดนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" จึงทำให้หน่วยงานต่างๆได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับรัฐบาล ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้กำหนดนโยบาย PEA 4.0 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐดังกล่าวเช่นกัน ในปี...

สวทช.โชว์เทคโนโลยีการผลิต-นวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

กระทรวงวิทย์ฯ- สวทช. จับมือพันธมิตร ร่วมจัดงาน “เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ 2559” พร้อมโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สอดรับนโยบายนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ...

ข่าวล่าสุด

Thai TH English EN Chinese (Simplified) ZH-CN Japanese JA