กิจกรรม

กรรมการที่ปรึกษา AEITF ใหม่เข้าพบรองประธาน สปท.

กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นำโดยนายเมฆินทร์ เอียมสอาด และนายนพดล รุ่งกิจจิตร์ไพศาลเข้าพบและเยี่ยมเยียนคุณอลงกรณ์ พลบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) …