Solar Move

กกพ.มุ่งกำกับดูแลพลังงานอย่างยั่งยืน AEITF ร่วมโครงการพลังงานสะอาดลุย”SolarMove”

สำนักงาน กกพ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ชูผลสำเร็จ  “120  วันแบ่งปันพลังงานสะอาด”  ชี้สร้างการรับรู้  และแรงบันดาลใจครอบคลุมผู้ใช้ไฟทั่วประเทศ AEITF  ร่วมทำโครงการพลังงานสะอาดภายใต้ชื่อ ”SolarMove”

          นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  เปิดเผยว่า ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้”ที่สำนักงาน กกพ.ดำเนินการผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสร้างกระแสความตื่นตัว และการตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ไฟฟ้าทุกช่วงอายุไม่น้อยกว่า 30 ล้านคนทั่วประเทศ

         “หัวใจ และเป้าหมายสำคัญที่สุดของโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในภาคพลังงานของชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์หลักที่สำคัญของสำนักงาน กกพ. ในการเป็นองค์กร กำกับ ดูแล กิจการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน โดยที่ปัจจัยหลักที่สำคัญในการที่จะบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ได้คือ การได้รับการยอมรับ และสนับสนุนจากกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากประชาชนผู้ใช้พลังงานส่วนใหญ่ของประเทศ” นายเสมอใจกล่าว

            เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าร่วมกับภาคีเครือข่ายพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งนำโดย บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และสมาชิกได้แก่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด  บริษัท เทลสกอร์ จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวผลสำเร็จของกิจกรรมการสื่อสารภายใต้โครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ในช่วงเวลา 120 วันของการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนส.ค.ที่ผ่านมา

คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงาน กกพ.(คนที่ 4 จากซ้าย)นำทีมครวจรรับรถนิทรรศการคลื่อนที่ในโดรงการ Solar Move

          นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่า ภายใต้การออกแบบและกำหนดกลยุทธ์ Soft Power ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลายมีความสร้างสรรค์บนเครื่องมือ และระยะเวลาที่เหมาะสมได้สร้างความตื่นตัว กระแสการรับรู้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพลังงานทดแทนที่เกิดจากแหล่งพลังงานสะอาดตามเป้าหมายใน 120 วันที่ผ่านมา เนื่องจากมีการกำหนดเป็นกลยุทธ์ และจัดแบ่งการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายให้เกิดการบูรณาการการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อสร้างกระแสความสนใจ การให้ข้อมูลความรู้อย่างถูกต้อง และสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง ที่สำคัญโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ยังเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ กกพ.ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  เป้าหมายที่ 7 เพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดมีความทันสมัยและยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ”

             อนึ่ง มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ซึ่งได้ดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน (Solar Move) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน กกพ.  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกระตุ้นความสนใจและการรับรู้ความต้องการในการนำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมาใช้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรเขตกทม.และปริมณฑลประมาณ 200 หมู่บ้าน  ซึ่งหากติดตั้ง Solar Rooftop นอกจากช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้าฯลฯ ยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตโดยเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติหรือฟอสซิล เนื่องจากกลุ่มผู้อยู่อาศัยมีสัดส่วนการใช้ไฟเกือบ 1 ใน 4 ของประเภทผู้ใช้ไฟทั้งหมด

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (คนที่ 2 จากขวา) คุณพัฒนา ทิวะพันธุ์ (กลาง)

          โดยงานนี้ นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายพัฒนา ทิวะพันธุ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ  และนางนฤมล สกุลรัตนศักดิ์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯได้เข้าร่วมงานสื่อสัมพันธ์ กกพ. “120 วัน แบ่งปันพลังงานสะอาด”ไฟจากฟ้า จรัสแสงสร้างสรรค์ คนบันดาลไฟ SOLARVENGERS POWER OF ME POWER OF WE  อีกด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ AUA Language Center, Bangkok, ชั้นที่ 21 อาคารจัตุรัสจามจุรี