กระทรวงพลังงานจัดประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดกับกลุ่มอาเซียน

0
6590

กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (International Conference & Workshop on Clean Coal Technology 2019)   

                วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (International Conference & Workshop on Clean Coal Technology 2019) ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมี นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ มุมมอง ความรู้ และแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงถ่านหิน ให้เป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน

                นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ซึ่งเชื้อเพลิงถ่านหินนับเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญประเภทหนึ่งที่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดมลภาวะและเกิดเป็นเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด รวมถึงให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม

                การจัดการประชุมนานาชาติดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ภายใต้ ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025 และตามแผนปฏิบัติการภายใต้ ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Phase I (2016-2020) ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ถ่านหินให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนบริษัท หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องด้านเชื้อเพลิง   ถ่านหิน ทั้งในและต่างประเทศ รวมประมาณ 100 คน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงถ่านหินด้วยเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศไทย

                 สำหรับระยะเวลาการจัดประชุมนานาชาติเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (International Conference & Workshop on Clean Coal Technology 2019) นั้น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2  สิงหาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมในวันแรก จะเป็นการนำเสนอแนวโน้มสถานการณ์ ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร และในวันที่สอง จะเป็นการเรียนรู้ผลงานของผู้ประกอบการด้านเชื้อเพลิงถ่านหินที่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน ในรูปแบบของการนำเสนอและการเยี่ยมชมสถานที่จริง ณ โครงการระบบการจัดเก็บถ่านหินแบบปิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โครงการวัดบันได) ของบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (SCG International Corporation Co., Ltd.,) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา