สคช.พลิกโฉมจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ในอนาคต

0
1024

ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เตรียมพลิกโฉมการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร และการแพทย์ครบวงจร เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่องทาง ผ่านระบบ E-Training การใช้ Mobile Application เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ และการจัดทำ QR CODE ในทุกๆ อาชีพ

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเปิดเผยว่า ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ การรับรองสมรรถนะของบุคคล เสริมสร้างกำลังคน รวมถึงการสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล มุ่งหวังในเรื่องการพัฒนากำลังคนอย่างมีระบบและมีสมรรถนะที่ดีในการประกอบอาชีพ อีกทั้ง การรองรับนโยบายในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งมีการปรับจาก 9 ระดับเป็น 8 ระดับ และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรับจาก 7 ระดับเป็น 8 ระดับ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและใช้เป็นกรอบในการกำหนดระดับของสมรรถนะที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณสมบัติที่สอดคล้องและเทียบเคียงสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติด้วย

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในการเปิดงานให้เกียรติเยี่ยมบูธต่างๆ

ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายให้สอดรับกับการก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ของรัฐบาล การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การมุ่งสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพที่จัดทำแล้วเสร็จ และนำนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ระบบการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพก่อนจบการศึกษา และนำร่องในสถาบันการศึกษา 19 แห่ง ทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา


นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกล่าวว่า นับเป็นเวลากว่า 6 ปี ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย…เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพ…และยกระดับอาชีพในประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดย สคช. ได้ดำเนินงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มุ่งเน้นจัดทำมาตรฐานอาชีพให้แก่บุคลากรในกลุ่มสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานทั้งในและต่างประเทศใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม และมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรไทยให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economics Corridor หรือ EEC ในสาขาวิชาชีพ ดังนี้ โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน / โลจิสติกส์บริการ / หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ / ดิจิทัล / อาหารและเกษตร / ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์และพลังงานทดแทน / แม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ยางพารา

นอกจากนี้ สคช. ยังส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New & First S Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพสูง เพิ่มเติมจาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรมที่กล่าวไป อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร และการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น และเดินหน้าเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ครบ 500 อาชีพใน 72 สาขาวิชาชีพ โดยร่วมมือกับภาคีร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ รวมถึง ตั้งเป้าหมายในการ “พลิกโฉม ตอบโจทย์คนไทยมืออาชีพ” ด้วยการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้โดยผ่านระบบ E-Training การใช้ Mobile Application เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ การจัดทำ QR CODE ในทุกๆ อาชีพ เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

สคช.ลงนาม MOU ในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับ 6 หน่วยงาน

นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพแล้วเสร็จ จำนวน 46 สาขาวิชาชีพ 1,128 คุณวุฒิวิชาชีพ และเป็นสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอาศัยมิติเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มิติความเสมอภาคทางสังคม มิติการพัฒนาคนให้เข้าถึง 4.0 และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ การลงนาม MOU ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สถาบันอาหาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการร่วมพัฒนาคนให้เข้าสู่ 4.0 โดยการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และยังได้จัดทำมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล หรือ Digital literacy ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อนำมาตรฐานของ สคช. ไปปรับให้เหมาะสม เพื่อเป็นการตอบโจทย์ Thailand 4.0 โดยเริ่มจากราชการไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็ว

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมบูธภายในงาน