ครม.ตั้ง “อารีพงศ์” นั่งประธานบอร์ด กฟผ.ชุดใหม่

0
1329

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้เห็นชอบในการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชุดใหม่ จำนวน 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นชุดเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งสามปีแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

20160224_Pr021. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านการคลัง)
2. นายอภิชาต ชินวรรโณ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านเศรษฐศาสตร์)
3. นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านกฎหมาย)
4. นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านเศรษฐศาสตร์และการคลัง)
5. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านวิทยาศาสตร์)
6. พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านวิทยาศาสตร์)
7. นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านวิศวกรรมศาสตร์)
8. นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านกฎหมาย)
9. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านการบริหารธุรกิจและ
วิศวกรรมศาสตร์)
10. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการอื่น (ผู้มีความรู้ความจัดเจนด้านการคลังและกฎหมาย [ผู้แทนกระทรวงการคลัง])
บุคคลในลำดับที่ 1-4,6-7 และ 10 เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป