ATPA จัดงาน “50 ปี ประชาคมอาเซียน : โอกาส & ความท้าทาย”

0
1348

วันนี้ (29 พ.ย.2560) สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน (ATPA) นำโดย ดร.พจน์ อร่าม วัฒนานนท์ นายกสมาคมและคณะกรรมการได้มีการจัดงานเสวนาในหัวข้อ “50 ปี ประชาคมอาเซียน : โอกาส & ความท้าทาย” ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ก้าวต่อไปหลัง 50 ปี ประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ รวมทั้งมีการบรรยายเรื่อง “ไทยกับการค้าอาเซียน โอกาส และความท้าทาย” โดยคุณอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่ 1 และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์