สวทช.จูงพันธมิตรแสดงศักยภาพอุตฯชิ้นส่วนยานยนต์

สวทช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงาน จัดงานสัมมนาและนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในงาน Autoparts Tech Day 2017 เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมงาน

0
1090

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงนวัตกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ Autoparts Tech Day 2017 ภายใต้แนวคิด “ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอนาคต: อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่อผู้ประกอบการ พร้อมแนะนำบริการต่างๆ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยให้กับพันธมิตรกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริการด้านชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมจับมือพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม โดยมี รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน

รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดงานว่า การจัดงาน Autoparts Tech Day 2017 ถือเป็นการรวมตัวของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผู้สนใจในเทคโนโลยียานยนต์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน ผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยตลอดจนการขับเคลื่อนประเทศก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์4.0 ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Innovation Driven Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนและจะมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศให้ทันสมัยต่อแนวโน้มเทคโนโลยี ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงได้ง่าย และตรงต่อความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีกลไกลสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ  1. การให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2.การส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านการวิจัยจากภาครัฐและภาคการศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility)  3.โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) 4.การร่วมวิจัยและพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัย ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.การผลักดันให้มีการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาของประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่า 2% ของ GDP ภายใน 20 ปีข้างหน้า ผ่านกลไกการสร้างแรงจูงใจ เช่น แรงจูงใจทางภาษีงานวิจัย 300% หรือบัญชีนวัตกรรม 6. การพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยและพัฒนาให้ได้ถึง 20 คนต่อประชากร 10,000 คน

อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ ที่นำมาแสดงในงาน
  1. การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ และเขตนวัตกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่ายิ่งในเรื่องการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) ซึ่งจะมุ่งเน้นการตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน และระบบอัจฉริยะด้วย  ตลอดจนการพัฒนากลไกทางกฎหมายให้สามารถทดสอบทดลองนวัตกรรมใหม่โดยการผ่อนปรนหรือยกเว้นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค (Regulatory Sandbox) ในพื้นที่เขตนวัตกรรม(8)การสร้างแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนผ่านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เช่น อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรกว่า 10 หน่วยงาน จัดงานสัมมนาและนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในงาน Autoparts Tech Day 2017 เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ เข้าใจโอกาสทางธุรกิจ เข้าถึงเครือข่ายอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการวิจัยและพัฒนา โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และแนวโน้มของการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานรวมไปถึงดาวเทียมขนาดเล็ก การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการ สวทช.กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สวทช. ยังมีบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เช่น การสนับสนุนงานมาตรฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย มาตรการสนับสนุนการเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยี สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อาทิ การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อขึ้นรูปวัสดุประเภทต่างๆ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และต้นแบบระบบและชิ้นส่วนในยานยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรีแพค ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี การรีไซเคิลแบตเตอรี มอเตอร์ กระบวนการผลิตแบบดิจิทัล การวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ และยังได้สนับสนุนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการจัดทำมาตรฐานต่างๆ อาทิ มอก.2749 สำหรับเต้ารับและเต้าเสียบที่ได้นำมาแสดง

ภายในงานนิทรรศการด้วยส่วนกิจกรรมภายในงาน Autoparts Tech Day 2017 ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากดร. พราดิพ ซาฮา (Dr.PradipSaha)วิศวกรอาวุโสจากโบอิ้งกูรูด้านอากาศยานระดับโลก และเป็นผู้แต่งหนังสือ Aerospace Manufacturing Processes ผู้คร่ำหวอดในแวดวงอากาศยานที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งมาบรรยายครั้งแรกในประเทศไทย และบรรยายพิเศษของคุณแอนเดรส เลทเนอร์ (Mr.AndreasLettner) ซีอีโอเมอร์เซเดส เบนซ์ประจำประเทศไทย กับการเปิดมุมมองความต่างการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมชั้นยอดของเบนซ์ที่ทุกคนจับตามอง ตลอดจนการสัมมนาที่เจาะลึกด้านอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัจฉริยะ และการแสดงผลงานและนวัตกรรมจากภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษากว่า 23 บูธ อาทิ รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดจากเมอร์เซเดส เบนซ์อากาศยานไร้คนขับ หุ่นยนต์วิเคราะห์ทดสอบ และสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น