เปิดนิทรรศการ 7 โครงการเมืองอัจฉริยะ

กระทรวงพลังงานร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทยเผยรายละเอียด 7 โครงการที่เข้ารอบการคัดเลือกในโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะในรูปแบบนิทรรศการและโมเดลในงาน Smart Cities - Clean Energy @ 6th TGBI Expo 2017

0
395

กระทรวงพลังงานร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทยเผยรายละเอียด 7 โครงการที่เข้ารอบการคัดเลือกในโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะในรูปแบบนิทรรศการและโมเดลในงาน Smart Cities – Clean Energy @ 6th TGBI Expo 2017


ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย เดินหน้าพัฒนาโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ร่วมโครงการออกแบบและพัฒนาเมืองที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนได้คัดเลือก 7 โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว คือ โครงการ นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด , เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ , ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ, วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน, ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง, และโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง และได้รับการสนับสนุนรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อจัดทำโมเดลธุรกิจสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครอบคลุมการจัดทำแบบ ประเมินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการลงทุน


ทั้งนี้ ทั้ง 7 โครงการ พร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายละเอียดของแต่ละโครงการในรูปแบบการแสดงนิทรรศการในงาน Smart Cities – Clean Energy @ 6th TGBI Expo 2017 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมนี้ โดยรายละเอียดที่ 7 โครงการที่จะนำมาแสดงจะครอบคลุมเกี่ยวกับผังการใช้พื้นที่ แผนผังโครงการ การจัดวางอาคาร และแผนผังต่างๆ ได้แก่ อาคารภูมิสถาปัตย์ ระบบสาธารณูปโภค ระบบผลิต ส่ง และจ่ายพลังงาน ระบบเครื่องกล และไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบนำน้ำกลับมาใช้ ระบบ ระบายน้ำ ระบบกักเก็บน้ำฝน ระบบอัจฉริยะ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำรายงานเปรียบเทียบเพื่อแสดง การคำนวณตัวเลขของการประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำการลดปริมาณคาร์บอน การประหยัดค่าก่อสร้าง เป็นต้น

โดยจะประเมินค่าก่อสร้างเบื้องต้น, วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ , รายงานการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นโมเดลธุรกิจ และนำไปสู่การจัดหาผู้ร่วมทุนและการพัฒนา“เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ให้เป็นรูปธรรมต่อไปได้


“การพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเชื่อมโยงกับการใช้พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น Clean Energy และ Green City ให้สามารถเป็นต้นแบบลดการใช้พลังงาน และลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเจตนารมณ์ของรัฐ และยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการพัฒนาเมือง ” ดร. ทวารัฐกล่าว