พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ยุติการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยราชการที่เหลืออยู่ 300 เมกะวัตต์ และนำโควตาดังกล่าวกลับมาเพื่อพิจารณาว่าจะใช้เชื้อเพลิงใดผลิตไฟฟ้าในอนาคต


สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรระยะที่ 2 แยกเป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 119 เมกะวัตต์ และราชการ 100 เมกะวัตต์ จะเลื่อนการจ่ายไฟเข้าระบบจากวันที่ 30 มิ.ย. 2561 เป็นวันที่ 30 ธ.ค. 2561 เนื่องจากระยะเวลาและข้อกำหนดทางกฎหมายมีข้อจำกัด ซึ่งอาจทำให้โครงการล่าช้า

อย่างไรก็ตาม โครงการระยะที่ 1 ที่มีการผลิตไฟฟ้าจากสหกรณ์การเกษตร 281.32 เมกะวัตต์ พบว่า ผลิตได้จริง 232.87 เมกะวัตต์ ปฏิเสธการรับซื้อ 5 เมกะวัตต์ และ 43.45 เมกะวัตต์ขออุทธรณ์ เพราะมีเหตุผลที่ทำให้จ่ายไฟฟ้าไม่ทัน ซึ่งตามแผนเดิมต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2559 ดังนั้น กพช.จึงให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ขยายเวลาจ่ายไฟโครงการที่การอุทธรณ์ ฟังขึ้นเท่านั้น


นอกจากนั้น กพช. ยังได้เห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้ ขนาดโครงการมีกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ (MW) เป็นสัญญาประเภท Non-firm

สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) โดยต้องเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือเป็นโครงการภายใต้โรดแมพ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย


ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจะต้องมีสัญญาในการรับขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิง RDF จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการผลิตตลอดอายุโครงการ และสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ อย่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา โดยมีอัตราการรับซื้อ FiT เท่ากับ 3.66 บาท/หน่วย

ขณะที่ส่วนของการกำหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย รับไปดำเนินการ โดยให้คำนึงถึงแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศเป็นสำคัญ และนำเสนอ กบง.พิจารณาเห็นชอบก่อนออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าต่อไป