สัมมนาถกร่างข้อกำหนดความปลอดภัยEV

0
1238

วันนี้ (3 มีนาคม 2560) กรมการขนส่งทางบกร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น “การศึกษาการจัดทำร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย” ครั้งที่ 2 ณ Millennium Hilton Bangkok ชั้น M ห้อง Thonburi Ballroom

20170303_pr01
สำหรับประเด็นความคิดเห็นเพื่อยกร่างข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบกในการกำหนดขนาด น้ำหนัก คุณลักษณะ ระบบการทำงานสมรรถนะของต้นกำลัง และส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จดทะเบียนมีดังนี้คือ

1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ คุณลักษณะระบบการทำงาน และกำลังของยานยนต์ไฟฟ้า

2.ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบสภาพยานยนต์ไฟฟ้าและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมดยกรมการขนส่งทางบก และนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบบังคับใช้นั้นคาดว่า จะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปีโดยเฉพาะในส่วนร่างกฎกระทรวงที่มีขั้นตอนการพิจารณามากกว่าร่างประกาศของกรมการขนส่งทางบก

20170303_pr03

ในส่วนของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของยานยนต์ไฟฟ้าที่คณะทำงานโครงการศึกษาการจัดทำร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศได้เสนอต่อกรมการขนส่งทางบกมี 11 ส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์คือ 1.มอเตอร์ (EV ประเภท M และ N ) 2.แบตเตอรี่ (EV ประเภท M และ N ) 3.เสียงเตือน (EV ประเภท M และ N ) 4.เต้ารับ (EV ประเภท M และ N ) 5.ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EV ประเภท L, M และ N ) 6.สายไฟแกนเดียว(EV ประเภท L, M และ N ) 7.สายไฟหลายแกน (EV ประเภท L, M และ N ) 8.จุดเชื่อมต่อสำหรับสายไฟแรงดันสูง (EV ประเภท L, M และ N ) 9.อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า (EV ประเภท M และ N ) 10.อินเวอร์เตอร์ (EV ประเภท L, M และ N ) และ 11.อัตราการสิ้นเปลืองและระยะขับเคลื่อน (EV ประเภท M และ N )