สนพ.แจง4เหตุสำรองไฟฟ้าสูงช่วงแรกแผน PDP

0
861

สนพ.แจง4เหตุผลสำรองไฟฟ้าสูงในช่วงแรก ซึ่งมีผลมาจากการปรับค่าพยากรณ์GD, การนำแผนอนุรักษ์พลังงานมาคิดทั้ง 100%, การมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และการต้องมีระบบกำลังผลิต back up พลังงานหมุนเวียน ส่วนกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เขาหินซ้อน540เมกะวัตต์ ที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันตามกำหนดในปี2560 เพราะติดปัญหา EHIA นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ

eppo12
นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน (พน.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลการประมาณการภายใต้สมมติฐานในการจัดทำ PDP 2015 กำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองในช่วงแรกของแผนจะสูงประมาณ 25 – 32 % หลังจากปี 2568 จะเริ่มลดลงและเข้าสู่ 15 % ในปี 2575 จนถึงปี 2579 ทั้งนี้ อันมีสาเหตุจาก

1. การปรับค่าพยากรณ์ GDP ของประเทศที่ลดลงจากเดิม 4.49 % เป็น 3.94 % ส่งผลให้การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง

2. การนำผลประหยัดจากแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) มาใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม 20% เป็น 100% คิดเป็นเป้าหมายแผน EEP 2015 เป็น 89,672 ล้านหน่วย หรือลดการใช้ไฟฟ้าลงประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2579

3. แผน PDP 2015 มีโรงไฟฟ้าที่มีภาระผูกพันแล้วจากแผน PDP 2010 Rev.3 รวมถึงมีโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. (ภาคใต้/ภาคกลาง) ในรูปแบบของ IPP SPP VSPP และของ กฟผ. จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟ้าที่มีภาระผูกพันเหล่านี้ได้

4. เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก RE เพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 20% (ณ ปี 2579) จึงจำเป็นที่จะต้องมีโรงไฟฟ้าสำรองเผื่อไว้ เนื่องจาก RE ยังมีความไม่แน่นอนสูงในการผลิตไฟฟ้า

20170330_pr04

ในส่วนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จ. ฉะเชิงเทราที่ยังมีปัญหานั้น นายทวารัฐกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มีกำลังการผลิต 540 เมกะวัตต์ ที่ได้จัดทำแบบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และการจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เรียบร้อย และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (คชก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปแล้ว แต่ ปัจจุบัน EHIA ยังไม่ผ่านการพิจารณาของ คชก. จึงยังไม่มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ซึ่งคาดว่า คชก. จะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน อาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าวไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันตามกำหนดในปี 2560 อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ