IRPCรับมาตรฐานISO/IEC27001:2013

0
826

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ประสบความสำเร็จในการผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ : BSI Thailand เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา IRPC ได้มีการปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการตรวจติดตามเป็นระยะเพื่อให้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วยังเน้นการพิจารณาบริบทองค์กรอีกด้วย เพื่อให้กระบวนการทำงานให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากล และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง