กฟภ.ลุยพัฒนาระบบไฟฟ้า 4 เมืองใหญ่

0
1066

20170216_topic04

 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ระยะที่ 1 วงเงินลงทุน 11,668.56 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศจำนวน 8,748.56 ล้านบาท และรายได้ของกฟภ. 2,920 ล้านบาท ทั้งนี้  เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า มีพื้นที่เป้าหมายนำร่อง 4 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่างปี 2560-2564

รัฐบาลให้ความสำคัญกับหัวเมืองใหญ่ที่จะลดปัญหาจากระบบไฟฟ้า และยกระดับให้เทียบเท่ากับมหานครของโลก ทั้งการลดจำนวนครั้งที่มีปัญหาไฟฟ้าดับ และลดระยะเวลาที่ไฟฟ้าดับในแต่ละครั้ง ช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัญหาไฟฟ้าดับได้ด้วย และยังจะนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อให้เกิดความสวยงามในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งหมด

20170216_topic03

อนึ่ง  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครม.ได้มีมติอนุมัติให้ กฟภ. ดำเนินโครงการนี้ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา และให้ กฟภ.ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ให้ กฟภ.เร่งรัดดำเนินการตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  โดยให้บูรณาการการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การประปาส่วนภูมิภาค  บริษัท  ทีโอที จำกัด (มหาชน)  เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

20170216_topic01

โดยให้ มท. กำกับดูแลการดำเนินการของ กฟภ.ให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ และมติครม.ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มสัดส่วนของน้ำหนักตัวชี้วัดในระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State   Enterprise Performance Appraisal : SEPA)  ในการวัดผลการดำเนินโครงการลงทุนตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดด้วย