ข่าวเด่น ประชาสัมพันธ์

กกพ.ใจป้ำจัดสรร650ล้านหนุนใช้พลังงานหมุนเวียน

กกพ.เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.–30 เม.ย.2560 โดยมีวงเงินสนับสนุนทั้งแบบให้เปล่าเต็มจำนวนและให้เปล่าบางส่วนไม่เกิน 650 ล้านบาท

20170208_topic01
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กรอบการจัดสรรเงินกองทุนจำนวนไม่เกิน 650 ล้านบาทแบ่งสัดส่วนจำนวนเงินเป็นรายแผนงานดังนี้
แผนงานที่ 1 ส่งเสริม และสาธิตการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า กรอบจำนวนเงินไม่เกิน 195 ล้านบาท

20170208_topic03

แผนงานที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย กรอบจำนวนเงินไม่เกิน 195 ล้านบาท โดยทั้งสองแผนงานเน้นโครงการที่มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น
(1) โครงการส่งเสริมสาธิตเพื่อศึกษาพัฒนาโรงไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก (Pilot Plant)
(2) โครงการพัฒนาระบบสะสมพลังงานสำหรับพลังงานหมุนเวียน (Energy Storage)
(3) โครงการพัฒนาระบบผลิตและระบบไฟฟ้าระดับชุมชนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
(4) โครงการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

20170208_topic05

แผนงานที่ 3 ศึกษา และวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย กรอบจำนวนเงินไม่เกิน 162.50 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนและสามารถนำไปต่อยอดในการปฏิบัติได้จริง เช่น
(1) โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (off grid)
(2) โครงการศึกษาและวิจัยด้านนโยบายในการปรับปรุงเพื่อลดข้อจำกัดของระบบสายส่งหรือสายจำหน่ายไฟฟ้า การบริหารจัดการในการประกอบกิจการไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ
(3) โครงการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

20170208_topic02
สำหรับรูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุนแบ่งเป็นเงินให้เปล่าเต็มจำนวนสำหรับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหากำไรและเงินให้เปล่าบางส่วนสำหรับผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนการขอรับสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณในการดำเนินโครงการ

ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ต้องจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มและคู่มือที่สำนักงาน กกพ. กำหนด โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ.ที่ http://www.erc.or.th/ หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองในเวลาราชการ หรือนำส่งทางไปรษณีย์มายังเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม–30 เมษายน 2560