“เทวินทร์”ประธานเปิดอบรม วพม.รุ่น 4

0
1160

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) เปิดอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วพม.รุ่นที่ 4 จำนวน 45 คนหวังสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

วันนี้ (7 ก.พ.2560) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) (Thailand Energy Academy – TEA) เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่นที่ 4 จำนวน 45 คน ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกรุ่นก่อนหน้านี้ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสร้างสรรค์ในเชิงองค์รวม เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้นำในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิทยาการด้านพลังงาน

20170207_tevin1
สำหรับผู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตร วพม.รุ่นที่ 4 จะเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ ระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ (ระดับ 6 และ 7) จากองค์กรภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการและประชาชนที่มีอายุระหว่าง 30-45 ปี

โดยปัจจุบันสถาบันวิทยาการพลังงานมีหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานด้วยกัน 3 หลักสูตรที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากภาคส่วนต่างๆ ที่ต้องการส่งบุคคลากรเข้ามาร่วมอบรม ประกอบด้วยหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน หรือ วพน. ซึ่งเปิดอบรมไปแล้ว 8 รุ่น, หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ หรือ วพม. ที่กำลังอบรมในรุ่นที่ 4 และหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา หรือ วพศ. ซึ่งเปิดอบรมไปแล้ว 1 รุ่น