วว.มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว

0
1016

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศและจัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว” โดยมี ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา คณะกรรมการ วว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 วว.เทคโนธานี จ.ปทุมธานี

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว เป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ วว. ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแนวคิด วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ รวมทั้งสิ่งที่มีอยู่แล้ว ปรับปรุงหรือสรุปบทเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีประโยชน์ต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สร้างโอกาส สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่ รวมทั้งลดการปลดปล่อยของเสีย มีการสร้างนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม และสามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาให้โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปใช้ขยายผลการพัฒนา

20170103_pr01

ที่ผ่านมา วว. เปิดโอกาสให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมมาร่วมประกวดในโครงการฯ และประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 โรงเรียน โดยมอบเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนไปต่อยอดและดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา วว. ได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินโครงการ ณ สถานศึกษา โดยสรุปผลการตัดสินคัดเลือกผลงานนวัตกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วย คุณค่าของนวัตกรรมในข้อเสนอโครงการ ความเป็นไปได้ในการสร้างนวัตกรรมและการขยายผล การสร้างการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลจากการตัดสิน “โครงการ โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว” มีดังนี้

20170103_pr04

รางวัลที่ 1 โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม “โครงการคลินิก รียูสรีไซเคิล” เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา สระบุรี “โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสัก (102 กม.)” เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี “โครงการตู้หยอดขยะรีไซเคิล Recyclable waste Box” เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โครงการลดการใช้พลังงานด้วยการใช้นวัตกรรม 4R ภายใต้ “O-Z-O-N-E Concept” เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลชมเชย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี “โครงการเครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์” เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

20170103_pr03
“ในนามของ วว. ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นยิ่งว่าจะได้เห็นการขยายผลของทุกโครงการฯ เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาอื่นๆ รวมถึงพัฒนาต่อไปยังชุมชนใกล้เคียง สำหรับ วว. พร้อมจะสนับสนุนและจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุป