ประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไทย-ลาว

เมื่อวานนี้ (10 ม.ค.2560) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว (ขวา) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และนายบุญอุ้ม สีวันเพ็ง (ซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ PEA กับอาเซียน และพิธีเปิดจุดซื้อ-ขาย กระแสไฟฟ้า วงจรที่ 2 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย–เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค มีภารกิจในการจัดหาและให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียงตามมาตรฐานสากล มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม EDL และ PEA มีการซื้อขายกระแสไฟฟ้าร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปี 2559 รวม 6 จุด ความต้องการไฟฟ้ารวมตามสัญญา 38 เมกะวัตต์

20170111_pr02
นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ หลายด้าน และในปี 2559 PEA โดยจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงาน CSR ของ PEA ให้กับเจ้าหน้าที่ EDL ดังนี้
– สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงาน CSR ของ PEA ให้กับเจ้าหน้าที่ EDL เมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
– ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้กับโรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า วงเงิน 206,670 บาท โรงเรียนมัธยมปลายห้วยทราย วงเงิน 210,460 บาท และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟฟ้า LED ให้กับห้องว่าการแขวงบ่อแก้ว วงเงิน 75,060 บาท

สำหรับการเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า วงจรที่ 2 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย – เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันนี้เป็นจุดที่ 7 เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองห้วยทราย และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศ โดยจุดซื้อขายอำเภอเชียงของ – บ้านห้วยทราย ถือเป็นจุดแรกที่ PEA และ EDL ได้มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยเริ่มจากความต้องการใช้ไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ และปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 15 เมกะวัตต์