BMW-มจธ.ลงนามทำวิจัย EV Car Sharing ร่วมกัน

0
1590

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BMW และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พิธีลงนามความร่วมมือการทำวิจัย ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ มจธ.โดยมี ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ประธานกลุ่มวิจัยคลัสเตอร์ยานยนต์กล่าวแนะนำคลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์ มจธ. คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร BMW กล่าวแนะนำบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู Mr.Stefan Teuchert, President of BMW Group Thailand

20161214_pr01-1
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้กล่าวแสดงความยินดีและร่วมลงนามการลงนามดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และเปิดตัวโครงการ Charge & Chare เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริม Electric Vehicles Charging and Car Sharing Zone ภายในมหาวิทยาลัย โดยคลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์ มจธ.จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน พฤติกรรมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และหาแนวทางส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

20161214_pr01-2