กษัตริย์นักพัฒนากับแนวพระราชดำริด้านพลังงาน

0
829

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า 7 ทศวรรษที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพที่ประจักษ์แก่พสกนิกร ชาวไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถด้านการเป็นกษัตริย์นักพัฒนาในเรื่องของพลังงานนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงสนพระทัยมาโดยตลอด ด้วยทรงตระหนักว่าประเทศไทยไม่ได้มีแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มากพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ และต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

20161031_pr02

ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสนองแนวพระราชดำริ เช่น โครงการผลิตเอทานอล โดยในปี พ.ศ.2546-2549 ได้เริ่มทดลองใช้เอทานอลสาร MTBE ในน้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 รวมถึงโครงการไบโอดีเซล ซึ่งในปี 2547-2548 มีการทดลองตลาดไบโอดีเซล B2 และ B5 ปัจจุบันทั้งเอทานอล และไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงที่มีจำหน่ายทั่วไปตามสถานีบริการน้ำมัน

“พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการพัฒนาพลังงานประเทศไทย ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์มาโดยตลอด ทั้งในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้น้อมนำมาสานต่อจนก่อเกิดเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถูกบรรจุไว้ในแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ และกระทรวงพลังงานจะยังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ตลอดไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”