PEA ดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำหมันที่เลย

0
1283

วันนี้ (10 ตุลาคม 2559) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA พร้อมด้วยนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายกิตติ จริยมานะ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2 นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมและดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำหมัน อำเภอด่านซ้ายและโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

20161010pr02 20161010pr03