PEA ชูโครงการอนาคตรับรถยนต์ไฟฟ้า

0
874

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่การเป็น”การไฟฟ้าแห่งอนาคต”  ชูแผนงานและโครงการรับรถยนต์ไฟฟ้าส่งเสริมพลังงานทดแทนขยายผลติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหญ่ โดยมีการวิจัย EV Charging Station รวมถึงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง นำร่องวิจัยสร้างสถานีประจุไฟฟ้าแบบรวดเร็ว ตั้งเป้าติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าจำนวน 7 แห่งภายในปี 59

20160930_topic03

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” หรือ The Electric Utility of the Future ยึดมั่น หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ขับเคลื่อน องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยมีเป้าหมายองค์กร ที่ต้องการสร้างความสุขให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน นอกจากนี้ PEA ได้พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายภาครัฐและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น พลังงานทดแทนเรื่องรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV ซึ่ง PEA จะต้องมีการเตรียมแผนงานและโครงการ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบไฟฟ้าของ PEA จะต้องมีศักยภาพพร้อมรับพลังงานทดแทนต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ

ดังนั้น PEA จึงพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า EV Charging Station รวมถึงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อรองรับเทคโนโลยี ดังกล่าว โดยดำเนินการโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 โครงการ

20160930_topic04

โครงการแรก เป็นการวิจัยการสร้างสถานีประจุไฟฟ้าแบบรวดเร็ว หรือ Quick Charge  และโครงการที่ 2  เป็นการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อส่งเสริมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม

20160930_topic02

สำหรับแผนงานที่จะมีการขยายผลการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าจากสถานีต้นแบบที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ ไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ภาคกลาง เมืองใหญ่ และ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2559 ให้ติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าจำนวน 7 แห่ง และจะติดตั้งต่อไปตามปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันกำลัง อยู่ระหว่างการศึกษาหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อไป