ประชาสัมพันธ์

กพช.ทบทวนอัตรารับซื้อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุม กพช. ได้มีการพิจารณาวาระสำคัญด้านพลังงานใน 4 เรื่องหลักคือ 1.การทบทวนอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก (VSPP) 2. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 3. ขอความเห็นชอบผลการเจรจาราคาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวจากบริษัท SHELL และ BP และ 4. การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง

20160927_pr02

การทบทวนอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
การทบทวนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พบว่า ในปัจจุบันมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์และค่าอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวลดลง ดังนั้น เพื่อให้อัตรารับซื้อไฟฟ้าสอดคล้องต้นทุนที่แท้จริงตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ประชุม กพช. จึงได้ให้ความเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอดังนี้

20160927pr01
โดยมอบให้ กกพ. รับไปดำเนินการออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ FiT รวมทั้งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการรับซื้อไฟฟ้าฯ ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาต่อไป

20160927pr015

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
จากการขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จากเดิมที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และได้ขอขยายระยะเวลามา 2 ครั้ง โดยจะครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้การดำเนินงานเตรียมการเพื่อเปิดประมูลแข่งขันยื่นข้อเสนอเป็นการทั่วไปและคัดเลือกผู้ดำเนินการก่อนที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน 1 ปี ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ดังนั้น ที่ประชุม กพช. จึงได้เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานขยายระยะเวลาในการคัดเลือกผู้ดำเนินการ โดยการเปิดประมูลแข่งขันยื่นข้อเสนอเป็นการทั่วไป ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560

ขอความเห็นชอบผลการเจรจาราคาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวจากบริษัท SHELL และ BP
ที่ประชุม กพช. ได้รับทราบผลการเจรจาล่าสุดในการปรับลดราคาและทบทวนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในร่างสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาว (LNG SPA) ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับบริษัท SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD และบริษัท BP SINGAPORE PTE. LIMITED ในปริมาณรายละ 1 ล้านตันต่อปี (รวม 2 ล้านตันต่อปี) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยคิดเป็นมูลค่าที่ปรับลดลงตลอดอายุสัญญา รวมกันทั้งสองสัญญาประมาณ 115,000 ล้านบาท และอนุมัติให้ ปตท. สามารถลงนามในสัญญาซื้อขาย LNG SPA ภายหลังจากเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงในร่างสัญญาฯ ที่จะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด และการนำเสนอ ครม. ตามขั้นตอนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

20160927_pr03

การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง
ที่ประชุม กพช. เห็นชอบการกำหนดนโยบายการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งในอัตรา 1 สตางค์/หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน เช่นเดียวกับพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งถือว่าเป็นการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงอยู่ในข่ายที่ต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบอื่นๆ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าต่อไป