ลงนามสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน

0
444

วันนี้ ( 17 กันยายน 2559) ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงานลงนามสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีลงนามด้วย พร้อมกันนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 10 โครงการด้วย
20160917_pr01

โครงการนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สนพ. กระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่ายงานวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อศึกษาวิจัยด้านพลังงานในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง 3 ชุดโครงการ ได้แก่ ชุดที่ 1 ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชุดที่ 2 ภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมผลไม้ และชุดที่ 3 ภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพด

20160917_pr01-1
โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน และทำเป็นชุดโครงการวิจัย (Packages) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยา (Multi Disciplines) ทั้งนี้ สนพ. ได้ร่วมมือกับ 7 สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ตามภาคต่างๆ ของประเทศร่วมกันสร้างงานวิจัยด้านพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักวิจัย ซึ่งมีเป้าหมายให้นำงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้จริง และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น