สนพ.อบรมแผนขับเคลื่อนงานยานยนต์ไฟฟ้าไทย

0
1205

20160814_pr03
นางเอมอร ชีพสุมล รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “แผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย” โดยมี ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ สนพ. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นในกระทรวงพลังงาน ผู้แทนจากสำนักงาน กกพ. และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมการอบรม ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ถ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

20160814_pr01
ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในสังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดความเข้มการใช้พลังงาน โดยเฉพาะในภาคขนส่ง เนื่องจากเป็นภาคที่ใช้พลังงานมากที่สุด กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้า การจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง