บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ไว้วางใจ กฟผ. ดูแลงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง

0
44

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ร่วมลงนามสัญญางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้านวนคร ณ อาคาร 50 ปี กฟผ.
สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยสัญญามีระยะเวลา 8 ปี 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575 ครอบคลุมงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าใน Phase 1 และ Phase 2 รวมทั้งขยายขอบเขตงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าใน Phase 3 ทั้งช่วงเตรียมความพร้อมงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Mobilization Services) ต่อเนื่องจนถึงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance Services) ซึ่งมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนธันวาคม 2567 นี้