NRF คว้าคะแนน CGR 2023 ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

0
98

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกและการผลิตอาหารเพื่ออนาคต ตอกย้ำผลงานการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023: CGR 2023 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” หรือ 5 ดาว ซึ่งได้รับการตรวจสอบและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งสะท้อนระบบการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงปฏิบัติตามหลักการสากลและมีความรับผิดชอบทางสังคมที่ดี ดังนั้นการได้รับการประเมินในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและสาธารณชนว่า NRF มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล ตลอดจนคำนึงถึงความยั่งยืนในการพัฒนาและสร้างความมั่นคงของธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน