ประชาสัมพันธ์

กฟผ. ดึง มจธ. และ สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานอาชีพ รับเทรนด์ Go Green ยกระดับสายอาชีพด้านผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ และกังหันลม สู่สากล

กฟผ. ดึง มจธ. และ สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานอาชีพรับเทรนด์ Go Green ยกระดับสายอาชีพด้านผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ และกังหันลม สู่สากล

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) เปิดตัวโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขางานผลิตไฟฟ้า โซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และกังหันลม (Wind Turbine) โดยมีผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัสดุ มจธ. ในฐานะผู้จัดการโครงการ นายชนพล อินเที่ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สคช. และนางปรมาภา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ กฟผ. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดตัวโครงการฯ ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัสดุ มจธ. ในฐานะผู้จัดการโครงการ กล่าวว่าตามแนวทางของการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ หรือ PDP2022 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน พร้อมพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) มีค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมกับประชาชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาคนในกลุ่มอาชีพด้านพลังงานให้มีทักษะพื้นฐานความรู้รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายตามเทรนด์โลก ซึ่งต้องมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในสายอาชีพพลังงาน ยกระดับสมรรถนะความสามารถให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้ กฟผ. ในฐานะศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Professional Certification Center–EGAT) พร้อมด้วย มจธ. และ สคช. จะร่วมกันศึกษาข้อมูลกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับจัดทำมาตรฐานวิชาชีพให้เหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

ปัจจุบัน กฟผ. ได้รับการรับรองจาก สคช. ให้เป็นศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. เพื่อทำหน้าที่ประเมินและรับรองสมรรถนะบุคลากร (Certify Body: CB) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขางานระบบผลิตไฟฟ้า สาขางานระบบส่งพลังงานไฟฟ้า และสาขางานผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านระบบผลิตไฟฟ้าทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีอาชีพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในเบื้องต้น จำนวน 33 อาชีพ 53 ระดับคุณวุฒิ รวมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมพร้อมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17024