ประชาสัมพันธ์

Yili ได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำในระดับสากลทั้งในระดับผลิตภัณฑ์และองค์กร

Longyou Yili Dairy Co., Ltd. โรงงานผลิตนมแห่งหนึ่งของบริษัท Yili ในมณฑลเจ้อเจียง และกรีกโยเกิร์ตแบรนด์ AMBPOMIAL ของ Yili ได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำหรือวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (water footprint) จาก Bureau Veritas เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้นแท่นโรงงานผลิตนมแห่งแรกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมของจีนที่ได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำตามมาตรฐานสากล ISO 14046 และยังเป็นโยเกิร์ตแบรนด์แรกที่ได้รับการรับรองดังกล่าวด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Yili Group ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์น้ำและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในห่วงโซ่คุณค่า นับตั้งแต่ที่โรงงานไอศกรีมได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำไปเมื่อปี 2565

ทั่วโลกจำเป็นต้องรับรองความปลอดภัยของการใช้น้ำและอุปทานน้ำจืดอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและลดจำนวนผู้ที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำอย่างจริงจังภายในปี 2573 เนื่องจากการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก และเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ประการหนึ่งของสหประชาชาติด้วย

Yili Group เป็นผู้นำในการสำรวจและนำกลยุทธ์ “Low Water Footprint” (LWF) หรือ “ร่องรอยการใช้น้ำน้อย” มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและอาหาร โดย Yili Group ได้จัดตั้งคณะกรรมการความเป็นกลางทางคาร์บอนขึ้นในปี 2565 นำโดย Pan Gang ประธานกรรมการและประธานบริหารของบริษัท คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรน้ำของกลุ่มบริษัทฯ วางแผนการบริโภคและการใช้น้ำแบบบูรณาการ และสำรวจโซลูชันล้ำสมัยเพื่อดูแลน้ำในทั้งซัพพลายเชน

นอกจากนี้ Yili ได้ใช้โรงงานในเจ้อเจียงเป็นโครงการนำร่อง เพื่อดำเนินการวิจัยและจัดการร่องรอยการใช้น้ำตามหลัก LCA (ทั้งวงจรชีวิต) ระดับองค์กรในปี 2565 และได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำโดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ ขึ้นแท่นบริษัทอาหารแห่งแรกของจีนที่ได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ

Bureau Veritas เป็นกลุ่มบริษัทด้านการรับรองที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2371 ใช้มาตรฐานสากล ISO 14046: 2014 “การจัดการสิ่งแวดล้อม ร่องรอยการใช้น้ำ หลักการ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ” (Environmental management – Water footprint – Principles, requirements and guidelines) และ ISO/TS 14072: 2014 “การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวงจรชีวิต ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติสำหรับการประเมินวงจรชีวิตเชิงองค์กร” (Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment) เพื่อรับรองร่องรอยการใช้น้ำในผลิตภัณฑ์และโรงงานของ Yili นอกจากนี้ รายงานการตรวจสอบได้เปิดเผยว่า การใช้น้ำส่วนใหญ่เกิดขึ้นในซัพพลายเชน ซึ่งยืนยันความพยายามของ Yili ในการลดร่องรอยการใช้น้ำทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน และให้แนวปฏิบัติในการร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

Yili Group ได้ใช้เครื่องมือ Aqueduct ของสถาบันทรัพยากรโลก ร่วมกับเครื่องมือจัดการน้ำที่มีอยู่ (available water remaining หรือ AWARE) ที่พัฒนาโดยกลุ่ม WULCA Working Group ของโครงการ UNEP-SETAC Lifecycle Initiative เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านน้ำเพิ่มเติมจากการใช้น้ำของ Yili และซัพพลายเออร์ ซึ่งแผนความเสี่ยงด้านน้ำที่ Yili สร้างขึ้นนั้น ช่วยกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์น้ำในห่วงโซ่คุณค่าและวางแผนกิจกรรมเป้าหมาย เช่น โครงการอนุรักษ์น้ำและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในโรงงาน การลดปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ของ Yili ช่วยบรรเทาความกดดันต่อทรัพยากรน้ำในพื้นที่เสี่ยงสูง

ตลอดทั้งปี 2565 นั้น Yili Group มุ่งเน้นไปยังภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องความตึงเครียดจากการใช้น้ำ สำรวจศักยภาพในการประหยัดน้ำ และดำเนินโครงการประหยัดน้ำรวม 322 โครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลายกลุ่ม ทั้งน้ำแร่ นมผง นม โยเกิร์ต และไอศกรีม ครอบคลุมโรงงานทุกแห่ง โดยสัดส่วนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือกอยู่ที่ 4.07% และประหยัดน้ำโดยรวมได้ถึง 1.7 ล้านตันในปี 2565

การดูแลทรัพยากรน้ำของ Yili Group อาศัยแพลตฟอร์มการจัดการดิจิทัลที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้จัดการข้อมูลทั้งหมดด้านการบริโภค การใช้ และการรีไซเคิลน้ำเพียงเท่านั้น แต่ยังคำนวณร่องรอยการใช้น้ำตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลได้อีกด้วย ซึ่งการตรวจสอบและรับรองโดยองค์กรบุคคลที่สามจะทำให้แพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าวมีรากฐานที่มั่นคง เพื่อให้จัดการความเสี่ยงด้านน้ำได้ดียิ่งขึ้น