Yili ได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำในระดับสากลทั้งในระดับผลิตภัณฑ์และองค์กร

0
45
Zhou Wenxia (right), Vice President of Yili Group, and Han Jing, President of BV China at the certification ceremony held at the Yili Modern Intelligent Health Valley

Longyou Yili Dairy Co., Ltd. โรงงานผลิตนมแห่งหนึ่งของบริษัท Yili ในมณฑลเจ้อเจียง และกรีกโยเกิร์ตแบรนด์ AMBPOMIAL ของ Yili ได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำหรือวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (water footprint) จาก Bureau Veritas เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้นแท่นโรงงานผลิตนมแห่งแรกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมของจีนที่ได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำตามมาตรฐานสากล ISO 14046 และยังเป็นโยเกิร์ตแบรนด์แรกที่ได้รับการรับรองดังกล่าวด้วย

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Yili Group ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์น้ำและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในห่วงโซ่คุณค่า นับตั้งแต่ที่โรงงานไอศกรีมได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำไปเมื่อปี 2565

ทั่วโลกจำเป็นต้องรับรองความปลอดภัยของการใช้น้ำและอุปทานน้ำจืดอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและลดจำนวนผู้ที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำอย่างจริงจังภายในปี 2573 เนื่องจากการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก และเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ประการหนึ่งของสหประชาชาติด้วย

Yili Group เป็นผู้นำในการสำรวจและนำกลยุทธ์ “Low Water Footprint” (LWF) หรือ “ร่องรอยการใช้น้ำน้อย” มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและอาหาร โดย Yili Group ได้จัดตั้งคณะกรรมการความเป็นกลางทางคาร์บอนขึ้นในปี 2565 นำโดย Pan Gang ประธานกรรมการและประธานบริหารของบริษัท คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรน้ำของกลุ่มบริษัทฯ วางแผนการบริโภคและการใช้น้ำแบบบูรณาการ และสำรวจโซลูชันล้ำสมัยเพื่อดูแลน้ำในทั้งซัพพลายเชน

นอกจากนี้ Yili ได้ใช้โรงงานในเจ้อเจียงเป็นโครงการนำร่อง เพื่อดำเนินการวิจัยและจัดการร่องรอยการใช้น้ำตามหลัก LCA (ทั้งวงจรชีวิต) ระดับองค์กรในปี 2565 และได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำโดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ ขึ้นแท่นบริษัทอาหารแห่งแรกของจีนที่ได้รับการรับรองร่องรอยการใช้น้ำที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ

Bureau Veritas เป็นกลุ่มบริษัทด้านการรับรองที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2371 ใช้มาตรฐานสากล ISO 14046: 2014 “การจัดการสิ่งแวดล้อม ร่องรอยการใช้น้ำ หลักการ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติ” (Environmental management – Water footprint – Principles, requirements and guidelines) และ ISO/TS 14072: 2014 “การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินวงจรชีวิต ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติสำหรับการประเมินวงจรชีวิตเชิงองค์กร” (Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment) เพื่อรับรองร่องรอยการใช้น้ำในผลิตภัณฑ์และโรงงานของ Yili นอกจากนี้ รายงานการตรวจสอบได้เปิดเผยว่า การใช้น้ำส่วนใหญ่เกิดขึ้นในซัพพลายเชน ซึ่งยืนยันความพยายามของ Yili ในการลดร่องรอยการใช้น้ำทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน และให้แนวปฏิบัติในการร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

Yili Group ได้ใช้เครื่องมือ Aqueduct ของสถาบันทรัพยากรโลก ร่วมกับเครื่องมือจัดการน้ำที่มีอยู่ (available water remaining หรือ AWARE) ที่พัฒนาโดยกลุ่ม WULCA Working Group ของโครงการ UNEP-SETAC Lifecycle Initiative เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านน้ำเพิ่มเติมจากการใช้น้ำของ Yili และซัพพลายเออร์ ซึ่งแผนความเสี่ยงด้านน้ำที่ Yili สร้างขึ้นนั้น ช่วยกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์น้ำในห่วงโซ่คุณค่าและวางแผนกิจกรรมเป้าหมาย เช่น โครงการอนุรักษ์น้ำและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในโรงงาน การลดปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ของ Yili ช่วยบรรเทาความกดดันต่อทรัพยากรน้ำในพื้นที่เสี่ยงสูง

ตลอดทั้งปี 2565 นั้น Yili Group มุ่งเน้นไปยังภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องความตึงเครียดจากการใช้น้ำ สำรวจศักยภาพในการประหยัดน้ำ และดำเนินโครงการประหยัดน้ำรวม 322 โครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลายกลุ่ม ทั้งน้ำแร่ นมผง นม โยเกิร์ต และไอศกรีม ครอบคลุมโรงงานทุกแห่ง โดยสัดส่วนการใช้น้ำจากแหล่งน้ำทางเลือกอยู่ที่ 4.07% และประหยัดน้ำโดยรวมได้ถึง 1.7 ล้านตันในปี 2565

การดูแลทรัพยากรน้ำของ Yili Group อาศัยแพลตฟอร์มการจัดการดิจิทัลที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้จัดการข้อมูลทั้งหมดด้านการบริโภค การใช้ และการรีไซเคิลน้ำเพียงเท่านั้น แต่ยังคำนวณร่องรอยการใช้น้ำตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลได้อีกด้วย ซึ่งการตรวจสอบและรับรองโดยองค์กรบุคคลที่สามจะทำให้แพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าวมีรากฐานที่มั่นคง เพื่อให้จัดการความเสี่ยงด้านน้ำได้ดียิ่งขึ้น