ประชาสัมพันธ์

‘ซีเค พาวเวอร์’ รับประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 65 ตอกย้ำองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างบูรณาการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค เข้ารับประกาศเกียรติคุณการันตีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน สะท้อนความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบประกาศ
เกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 

ทั้งนี้การรับประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ จากการทำงานด้านความยั่งยืนของ ซีเค พาวเวอร์ ที่จะมุ่งสู่ CKPower NET ZERO EMISSIONS 2050 หรือการก้าวสู่เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศไทยที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2608