ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครแล้ว ! Prime Minister’s Digital Awards 2022

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดรับสมัครและเสนอรายชื่อเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและรับรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี “Prime Minister’s Digital Awards 2022” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 20 ธันวาคม 2565 ทาง www.depa.or.th/th/PM-award

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อต่อยอดไปสู่ผลงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงเปิดรับสมัครและเสนอรายชื่อเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและรับรางวัลเกียรติยศแห่งวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทย “Prime Minister’s Digital Awards 2022” จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. Digital Youth of the Year รางวัลสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาและช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม 2. Digital Startup of the Year รางวัลสำหรับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน หรือให้บริการที่โดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. Digital Entrepreneur of the year รางวัลสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหารที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรหรืออุตสาหกรรมให้ตระหนักถึงความสำคัญ หรือสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์/ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัย 4. Digital Community of the year รางวัลสำหรับชุมชนที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และ 5. Digital Organization of the year รางวัลสำหรับองค์กรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ธุรกิจหรือบริการ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ดีป้า และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาจะร่วมคัดเลือกผู้สมัครและผู้ที่ส่งรายชื่อเข้ามาตามเกณฑ์การพิจารณา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่เหมาะสมในแต่ละด้าน และรับรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี โดยรางวัล Prime Minister’s  Digital Awards 2022 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป สร้างความตระหนัก แรงจูงใจ และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และองค์กร เพื่อต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานหรือเสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลPrime Minister’s Digital Awards 2022 สามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาและสมัครได้ที่ www.depa.or.th/th/PM-awardตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2565