AIT R&D เปิดโลก “นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” ใน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 พร้อมเสวนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า We Change   BEV Conversion

0
779

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ( Alternative Energy Institute of Thailand Foundation) ร่วมเปิดโลกนวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย พร้อมเปิด AIT R&D ศูนย์วิจัยและพัฒนามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ภายในงานมหกรรมยานยนต์ มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธ.ค.นี้

ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 ของกระทรวงพลังงาน มูลนิธิพลังงานทางเลือกฯ และ หน่วยงานพันธมิตรเครือข่าย มีเจตนารมย์ที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความพร้อมให้กับประชาชนได้เลือกใช้พลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานความปลอดภัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดของภาครัฐ จึงทำให้ทางมูลนิธิพลังงานทางเลือกฯ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นมา

โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AIT R&D) เพื่อสร้างเสริมการวิจัยพัฒนา และนำนวัตกรรมเทคโนโลยี เทคโนโลยีอัจฉริยะของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ผู้บริโภค ประชาชน ตามมาตรการภาครัฐ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยเบื้องต้นมูลนิธิพลังงานทางเลือกฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือฉบับแรกกับ บริษัท ช่วยราม จำกัด เพื่อร่วมพลังพัฒนาวงการอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกในประเทศไทย

และนอกจากนี้ภายในงาน มอเตอร์เอ็กซ์โป 2022 ทาง มูลนิธิพลังงานทางเลือกฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “We change . . . BEV Conversion” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39” ณ ห้องจูปีเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ได้แก่   การปาฐกถาพิเศษ “ ความท้าทายใหม่อนาคตประเทศไทย ” โดยท่าน อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย 

และการบรรยายพิเศษ 1. “อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทย” โดยรศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล กรรมการยานยนต์แห่งชาติ 2. “ทางเลือกท้าทายยานยนต์สันดาปภายใน” โดยผศ.ดร.คุณากร คิดดี ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอีเล็คทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ส่วนเวทีเสวนา “ We Change….BEV Conversion  ” วิทยากรประกอบด้วย 1)  ดร.วรวิทย์   จิรัฐติเจริญ   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม “มาตรการส่งเสริมภาครัฐฉบับประชาชน” 2)  นาย จักรกฤช  ตั้งใจตรง  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์  กรมการขนส่งทางบก “ความปลอดภัยและมาตรฐานการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า”  3)  นายฐิติพงษ์  สุขนิตย์ วฺศวกรผู้เชี่ยวชาญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “ประสบการณ์การใช้งานจริง” 4)  นาย พงษ์ศักดิ์  เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการฝ่ายขาย บริษัท เอ็ม จี เซลล์ ประเทศไทยจำกัด “อนาคตและทิศทางวงการยานยนต์ไฟฟ้าไทย”  5)  นาย ณัฐชัย  ศรีโสวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท Thai Honda จำกัด “อนาคตและทิศทางวงการมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าไทย” 6)  นาย ภูดิท  คีตโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เจ พี มอเตอร์ “ดัดแปลงรถแดง..ไฟฟ้า”  7)  นาย สุทธิเกียรติ  ร่มโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที.เค.อี.วี. จำกัด “มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า…เราทำได้”

ซึ่งการจัดงานนิทรรศการ“นวัตกรรมพลังงานทางเลือกไทย” และเสวนาในครั้งนี้ เป็นก้าวแรกแห่งความมุ่งมั่นตามเจตนารมย์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาของมูลนิธิพลังงานทางเลือกฯ หรือ AIT R&D