ครม.ไฟเขียวมาตรการหนุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

0
1480

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (2 สิงหาคม) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาอนุมัติเรื่อง “มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย” ซึ่งสนับสนุนทั้งรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กและยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนดังกล่าวตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอใน 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ดำเนินการเพื่อให้มาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. คค. วท. และ อก. ดำเนินการเพื่อให้สามารถนำรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้จริงภายในเดือนพฤศจิกายน 2559

20160803Pt012

สาระสำคัญของเรื่อง “มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย” นั้นกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่า ทิศทางยานยนต์ของโลกที่มุ่งพัฒนาไปสู่การขับขี่สู่ความยั่งยืน (Sustainable Mobility) เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้รถยนต์ที่มีคุณสมบัติ “ สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ประกอบกับปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและปัญหาโลกร้อน (Global Warming) ทำให้เทคโนโลยียานยนต์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

แรงกดดันด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวส่งผลให้การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์โลกมุ่งไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Driven) รวมทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีการพัฒนาคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” ให้ดีขึ้น จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รถยนต์นั่งไฟฟ้า รถยนต์นั่งขนาดเล็ก และรถโดยสารไฟฟ้า) มาใช้ได้จริงอีกด้วย

20160803Pt019
ทางด้านนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ครม.ได้พิจารณาอนุมัติหลักการเรื่องมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles : BEV) ในประเทศไทย โดยหากบริษัทที่สนใจจะลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะต้องยื่นแผนการดำเนินงานในลักษณะแผนงานรวม (Package) ซึ่งประกอบด้วยแผนการลงทุนประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและผลิตชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วจะสามารถนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป (CBU) โดยได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นอากรขาเข้าในรุ่นรถยนต์ที่จะผลิต เพื่อนำมาทดลองตลาดในปริมาณที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าชิ้นส่วนสำคัญ ซึ่งยังไม่มีการผลิตในประเทศในช่วงเริ่มต้นของการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม จะร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของปริมาณการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนที่จะได้รับสิทธิลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าของบริษัทที่สนใจลงทุนต่อไป

20160803Pt01

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำมาตรฐานของรถยนต์นั่งไฟฟ้า การกำหนดมาตรฐานของขนาดสายไฟ เบรกเกอร์ หม้อแปลงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการชาร์จแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าในบ้าน การพิจารณามาตรการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานในหน่วยราชการ รวมทั้งการพิจารณามาตรการรองรับด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำจัดซากของแบตเตอรี่อีกด้วย

ในส่วนของรถโดยสารไฟฟ้า ซึ่งจะต้องนำมาใช้ได้จริงภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 นั้น ที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าจำนวน 200 คัน เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนการส่งเสริมการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าขนาดเล็กนั้น ได้เร่งรัดให้มีการดำเนินการเสนอร่างประกาศ เพื่อให้รถยนต์ประเภทนี้สามารถจดทะเบียนได้ รวมทั้งกำหนดแนวทางการใช้รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างปลอดภัย

20160803Pt013 20160803Pt011

“ขอเน้นว่า ยังคงให้การส่งเสริมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) โดยเฉพาะ ECO Car และรถกระบะ 1 ตัน ซึ่งเป็น Product Champion ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รวมทั้งรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicles : PHEV) ซึ่งเริ่มมีการผลิตในประเทศไทยแล้วควบคู่กันไปด้วย”นายศิริรุจกล่าว