ประชาสัมพันธ์

ป.ป.ช. การันตีความโปร่งใสประเมิน ITA กฟผ. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล โปร่งใส ระดับ AA ประจำปี 2565

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2565  กฟผ. ได้ 96.65 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ AA ทำคะแนน ได้สูงกว่าที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใส

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐกว่า 8,300 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมรับการประเมิน ซึ่งในปีนี้ กฟผ. ได้รับผลคะแนน ITA 96.65 คะแนน อยู่ในระดับ AA (95.00-100.00 คะแนน)  นับเป็นคะแนนสูงสุดของ กฟผ. ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประเมิน ITA ตั้งแต่ ปี 2557 การประเมิน ITA จะประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

“กฟผ. ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่ให้ความเชื่อมั่น และไว้วางใจ กฟผ. ในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน กฟผ. จะยังคงยึดมั่นเรื่องความโปร่งใส และองค์กรแห่งคุณธรรม โดยปลูกฝังไว้ใน DNA ของคน กฟผ. ทุกคน เพราะ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นของทุกคน ทำเพื่อทุกคน “EGAT for ALL” นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร กล่าวย้ำ