หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX)

0
3073

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX)

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08:00 – 17:00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

  • เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐาน ข้อกำหนดและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก
  • เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการวางแผนการจัดการคาร์บอนอย่างมืออาชีพ
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  • สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการบริหารองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.career4future.com/cmx

[ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.)]

#CMX#Carbonfootprint#CFO#COP26#TVETS#TVER