Solar Move กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิพลังงานทางเลือกฯ ร่วมมือ สวทช. เปิดหลักสูตร e-Learning อบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ บนแพลตฟอร์ม ‘ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต’ ครบ จบ คุ้ม ราคาเดียว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “สวทช. เสริมแกร่งศักยภาพด้าน วทน. ด้วย e-Learning ชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต..ครบ..จบ..คุ้ม” พร้อมทั้งการเสวนา จุดเด่นของ e-Learning Platform โดยในโครงการนี้ทางมูลนิธิพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร e-Learning อบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. และ รศ. ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน กรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวง อว. ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. กล่าวว่า

“แพลตฟอร์มชุดความรู้เพื่ออาชีพแห่งอนาคต มีความครบถ้วนทั้งหลักสูตรและครอบคลุมทั้ง Soft skills และ Reskill และมีความหลากหลายต่อภาคอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในตัวเองอย่างครบครัน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ทันที ที่สำคัญให้ความคุ้มค่ากับชุดความรู้สมัยใหม่ มีแบบทดสอบและรับใบประกาศนียบัตร  การันตีในวิชาชีพและค่าลงทะเบียนอยู่ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ อาทิ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) ภาพรวมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) นักแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ (Practical Problem Solving) กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สำคัญของ อุตสาหกรรมอัญมณี ความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้ง และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา”

คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึง หลักสูตร e-Learning อบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ดังนี้

“มูลนิธิฯ ยินดีในความร่วมมือช่วยพัฒนาหลักสูตร เป็นตัวกลางในการกระจายความรู้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ สร้างมาตราฐาน การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ในบ้านเรา ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นการรองรับอาชีพใหม่ในอนาคต ช่วยให้ประชาชนตัดสินใจ มาเลือกใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น..หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น  ผ่าน e- learning ในรูปแบบวิดีโอ จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร สามารถทบทวนได้ตลอดเวลา ครับ”

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) สวทช. หวังว่าองค์ความรู้ e-Learning Platform นี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เข้าถึงง่ายในทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างแนวทางความคิดต่อยอดการพัฒนาความรู้ได้อย่างครบถ้วน และคุ้มค่าในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ผู้สนใจเรียนออนไลน์แบบบุฟเฟต์ คุ้มที่สุด จ่ายรายเดือนในราคาเดียว 399 บาท เรียนได้ทุกคอร์ส และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรในระบบ e-Learning ได้ที่เว็บไซต์ https://elearn.career4future.com หรือ E-mail: elearn@nstda.or.th  และโทรศัพท์ 0 2644 8150