กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

AEITF พร้อม สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต สวทช. เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

นายสุเมฆ  ปัณฑาณุวงศ์  ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย และทีมงานสถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต สวทช.ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ณรงค์ ภู่อยู่  ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน เข้าร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือในอนาคต พร้อมทั้งนำพาชมศูนย์ฝึกอบรมปฎิบัติการด้านพลังงานทดแทน ที่มีอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมที่สำคัญ คือ เครื่องมือและ อุปกรณ์ของอาคารปฏิบัติการด้านการตรวจวัดพลังงาน อาทิเช่น เตาเผา (Combustion Furnace),เครื่องอัดอากาศ (Air-Compressor),พัดลมและเครื่องสูบน้ำ (Revolution machinery (Fan & Pump),หม้อไอน้ำและชุดฝึกอบรมตัวดักไอน้ำ (Boiler and Stream trap training unit) เป็นต้น