กฟน. จัดสัมมนาโซลาเซลล์พลังงานทางเลือกแห่งอนาคต

0
714

วันนี้ (15 ก.ค.59) นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  เป็นประธานเปิดการสัมมนาในหัวข้อ “โซล่าเซลล์ ทางเลือกแห่งอนาคต” Solar Cell : Energy for the Future ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ องค์การปกครองส่วนถ้องถิ่น และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจปี 2559 เพื่อทราบถึงนโยบายและแผนงานด้านพลังงานทางเลือก งานบริการ และช่องทางสื่อสารของ กฟน. สร้างความเชื่อมั่นในระบบไฟฟ้า ตลอดจนสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 20160715_pr01-33

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ให้บริการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่มีความมั่นคงเชื่อถือได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมกับการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ รวมถึงการวิจัย พัฒนานำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตลอดมา สำหรับโครงการสัมมนาครั้งนี้มุ่งหวังให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงข้อมูลเทคโนโลยีการพัฒนาการนำแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและการนำมาใช้งาน ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญรวมถึงรับทราบนโยบายและแผนงาน Solar Cell ของภาครัฐ และ กฟน. รวมถึงงานบริการที่ดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชน

20160715_pr01-3 copy
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “พลังงานแสงอาทิตย์ ทางเลือกความมั่นคงไฟฟ้าไทย”โดย ดร.ทรงปกิต แก้วนิยมพาณิชย์ MANAGER THAI R&D CENTER THAI TABUCHI ELECTRIC CO.,LTD. และ คุณพรชัย รอดอัมพร PROJECT DIRECTOR AP PINNACLE CO.,LTD. การบรรยายจากผู้แทน กฟน. ในหัวข้อ “นโยบายและแผนงาน Solar Cell ของภาครัฐ และ กฟน.”

20160715_pr01-11 (1) 20160715_pr01-3

นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน และการบรรยายในหัวข้อ “ช่องทางการสื่อสาร และการใช้งาน “MEA Smart Life” MEA Smart Life Application ซึ่งเป็น Application บนสมาร์ทโฟนที่อำนวยความสะดวกทุกเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของ กฟน. โดยเฉพาะ ในเรื่องการชำระค่าไฟฟ้าผ่าน Application ตัดบัญชีบัตรเครดิต ตรวจสอบค่าไฟฟ้า การแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้ทันที รวมถึงทราบประกาศดับไฟฟ้า สถานที่ชำระค่าไฟฟ้า เป็นต้น การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็น การสร้างความสัมพันธ์อันดีและรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

all_mobile_app11 copy