กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

หนาวนี้ มาแอ่วแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กับเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะปี 2564

หนาวนี้ มาแอ่วแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กับเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ประจำปี 2564 แบบไฮบริด ผสาน 2 รูปแบบ ทั้งรับลมหนาวที่แม่เมาะ หรือจะเที่ยวทิพย์แบบ Virtual 360 องศา เสมือนไปเยือนด้วยตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ http://maemoh-festival.egat.co.th/

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “EGAT for All @Mae Moh Smart City” ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Opening) ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook: เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จัดขึ้นเพื่อแสดงการพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของ จ.ลำปาง ตลอดจนสร้างระบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศ ผ่านโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 เมืองอัจฉริยะของประเทศ จากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดเสวนา “โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่” โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ นายแดง ทนันชัย ปราชญ์ชาวบ้านและประธานเครือข่ายป่าชุมชน อ.แม่เมาะ และผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมเสวนา

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ อ.แม่เมาะ ได้รับเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ผ่านการผลักดันจาก กฟผ. ชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นเมืองแรกที่พัฒนาสู่ Smart City ของ จ.ลำปาง โดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ของ กฟผ. ร่วมกับชาวแม่เมาะ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนา จ.ลำปาง ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Lampang Smart City สอดรับกับเป้าหมายที่จะพัฒนา จ.ลำปาง ให้เป็น “นครแห่งความสุข” ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เพื่อให้คนลำปางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ร่วมมือกับชุมชนและส่วนราชการ จ.ลำปาง พัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและการปิดโรงไฟฟ้า ในปี 2594 ผ่านโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ด้วย 3 แนวทาง คือ Smart Energy ลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น Smart Environment สร้างศูนย์การเรียนรู้การปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมือง 200 ไร่ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) และ Smart Economy สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างเศรษฐกิจให้กับชาวแม่เมาะ ตลอดจนวางแผนระยะยาวให้ กฟผ. แม่เมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ เช่น การติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่บนพื้นที่เหมืองแม่เมาะ ควบคู่กับการสร้างความเติบโตให้กับชุมชนแม่เมาะอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ท้ายสุดจะนำไปสู่แม่เมาะเมืองน่าอยู่ไปด้วยกัน

นายพนม ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ กล่าวว่า  อ.แม่เมาะ ได้ร่วมส่งเสริมและผลักดันโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนมาโดยตลอด จนปัจจุบันได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศ โดย อ.แม่เมาะ ได้เตรียมวาง Roadmap ในการพัฒนาโครงการฯ ไว้อย่างชัดเจน และพร้อมที่จะเป็นตัวกลางระหว่าง กฟผ. ชุมชนแม่เมาะ และส่วนราชการต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมพัฒนาให้ชาวแม่เมาะ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน หลังจากการปิดเหมืองถ่านหินในอีก 30 ปี ข้างหน้า

 นายแดง ทนันชัย กล่าวว่า ชุมชนแม่เมาะ และ กฟผ. ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน นอกจาก กฟผ. จะเข้ามาช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศแล้ว ยังเข้ามาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนการปลูกป่าในทุกชุมชนและทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะการปลูกไผ่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและพลังงานของชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนมาโดยตลอด ในอนาคตอยากให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะร่วมมือกับ กฟผ. พัฒนาเมืองแม่เมาะให้น่าอยู่ต่อไป

สำหรับเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ในปี 2564 นี้ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานเป็นแบบไฮบริด นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาว ได้แก่ ทุ่งดอกบัวตองบนพื้นที่กว่า 500 ไร่ และการประดับไฟ LED ทั่วบริเวณยามค่ำคืน บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมเข้าชมนิทรรศการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) รวมถึง Kids Land โซนเครื่องเล่นสำหรับเด็ก และลานสไลเดอร์ บริเวณสวนพฤกษชาติ สามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หากต้องการเที่ยวทิพย์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม 10 สถานที่ไฮไลท์ของ กฟผ. แม่เมาะ และ อ.แม่เมาะ แบบเสมือนจริง 360 องศา เสมือนได้มาเยือนด้วยตัวเอง รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริงของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ และมีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนใน อ. แม่เมาะ มาจัดแสดงแบบ 3D ในโซนของ STeP Up Market เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างจุใจ เปิดให้เข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ http://maemoh-festival.egat.co.th/ 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage: เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ