ประชาสัมพันธ์

Global Energy Prize จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะจากกรีซ อิตาลี รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา

Alexander Novak รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัล Global Energy Prize ประจำปี 2563 และ 2564 โดยมี Sergey Brilev ประธาน Global Energy Association เป็นประธานในพิธี

รายชื่อผู้ชนะรางวัลประจำปี 2564

Zinfer Ismagilov (รัสเซีย) ผู้ชนะรางวัลสาขา “Conventional Energy” (พลังงานตามแบบ) จากคุณูปการด้านเคมีของวัสดุคาร์บอน ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ (heterogeneous catalysis) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Suleyman Allakhverdiev (รัสเซีย) ผู้ชนะรางวัลสาขา “Non-Conventional Energy” (พลังงานนอกแบบ) จากคุณูปการอันโดดเด่นในด้านการพัฒนาพลังงานทางเลือก ความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบระบบสังเคราะห์แสงประดิษฐ์ และผลงานทางวิทยาศาสตร์ในด้านพลังงานชีวภาพและพลังงานไฮโดรเจน

Yi Cui (สหรัฐอเมริกา) ผู้ชนะรางวัลสาขา “New Ways of Energy Application” (แนวทางใหม่ในการใช้พลังงาน) จากคุณูปการอันโดดเด่นในด้านการออกแบบวัสดุนาโน การสังเคราะห์และการกำหนดคุณลักษณะของพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่

รายชื่อผู้ชนะรางวัลประจำปี 2563

Carlo Rubbia (อิตาลี) ผู้ชนะรางวัลสาขา “Conventional Energy” (พลังงานตามแบบ) จากการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในส่วนของกากนิวเคลียร์และการย่อยสลายก๊าซธรรมชาติด้วยความร้อน

Peidong Yang (สหรัฐอเมริกา) ผู้ชนะรางวัลสาขา “Non-Conventional Energy” (พลังงานนอกแบบ) จากการบุกเบิกการคิดค้นโซลาร์เซลล์อนุภาคนาโนและระบบสังเคราะห์แสงประดิษฐ์

Nikolaos Hatziargyriou (กรีซ) ผู้ชนะรางวัลสาขา “New Ways of Energy Application” (แนวทางใหม่ในการใช้พลังงาน) จากการสร้างเสถียรภาพให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า ด้วยการบุกเบิกระบบสมาร์ทกริดและไมโครกริดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

“ในโลกทุกวันนี้ พลังงานคือหนึ่งในรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” Alexander Novak กล่าวระหว่างพิธีมอบรางวัล “การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ในภาคส่วนนี้จึงส่งผลต่อเส้นทางในอนาคตของการพัฒนาอารยธรรมทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ Global Energy Prize จึงกลายเป็นอีเวนต์สำคัญที่ไม่เพียงสะท้อนถึงอนาคตด้านเชื้อเพลิงและพลังงานเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงอนาคตของมวลมนุษยชาติด้วย”

*** พิธีมอบรางวัลของ Global Energy Association ได้จัดขึ้นที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ในระหว่างการประชุม Russian Energy Week

เนื่องจากสถานการณ์โควิด พิธีมอบรางวัลประจำปี 2563 ได้ถูกเลื่อนมาจัดในปี 2564