กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน จัดสัมมนา “ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน”

0
422

วันที่ 23 กันยายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน เพื่อนําเสนอร่างสมุดปกขาวด้านพลังงานหมุนเวียน ภายในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK “นวัตกรรมพลังงานสู่เมืองอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยด้านพลังงาน รวมถึงการเสวนาและบรรยายด้านพลังงานหมุนเวียน การจัดการคาร์บอน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จากภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ 

การจัดเสวนา ร่างสมุดปกขาวฯ ในวันนี้ เป็นเวทีที่ 2 ได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ นักวิชาการสื่อมวลชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีการรวบรวมข้อเสนอด้านพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลม แสงอาทิตย์ ไบโอแก๊ส ยานยนต์ไฟฟ้า  เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ โดยคุณทวี จงควินิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม พาวเวอร์ จํากัด ในฐานะรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ด้านพลังงานขยะ ร่วมนําเสนอร่างสมุดปกขาวฯในหัวข้อ “การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ (Waste to Energy) ” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ภาวะเศรษฐกิจองค์รวมเจริญเติบโต ขยะถูกกําจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาการนําเข้าพลังงาน ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก