โครงการความร่วมมือไทย–เยอรมันหนุนพลังงานไทยมั่นคง

0
1464

สนพ.เผยโครงการความร่วมมือไทย–เยอรมันประสบผลสำเร็จด้านการสนับสนุนทางวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันแผนอนุรักษ์พลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

20160623_pr01
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวในงานสัมมนาปิดโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมันตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Thai – German Programme on Energy Efficiency Development Plan, TGP-EEDP) ว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB) เพื่อส่งเสริมการทำงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย โดยมีหน่วยงานความร่วมมือหลักคือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) รวมทั้งมีหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวุพแพร์ทาล ประเทศเยอรมนี

“ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2555 โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ซึ่งการอนุรักษ์พลังงานถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากประชาชนและจากทุกภาคส่วน เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานในอนาคต อันเนื่องมาจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น”

20160623_pr01-3
โครงการ TGP-EEDP ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 และสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนมิถุนายนปี 2559 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่มงานหลัก คือ 1. ข้อมูลฐานและการบริหารข้อมูลพลังงาน ได้แก่ ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEI) 2. มาตรฐานการประหยัดพลังงาน ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ผลิตไฟฟ้า (EERS) 3. มาตรการส่งเสริมและจูงใจให้เกิดผลประหยัดพลังงาน ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำในอาคาร (BEC) และมาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน (SOP) รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และ 4. การบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงานเข้ากับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การจัดทำร่างข้อเสนอการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA) รวมทั้งอีก 1 กลุ่มงานเสริมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศ รวมถึงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร