พลังงานเปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล

0
950

20160609_pr01-5

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพลังงาน บมจ.ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และภาคีเครือข่าย เพื่อเฉลิมฉลอง 3 โอกาสสำคัญประกอบด้วย 1.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิย. 2559 2.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในวันที่ 12 สค.2559 และ 3.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษาในวันที่ 5 ธค. 2560

20160609_pr01-3 20160609_pr01-4

ในการดำเนินงานนั้นจะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศคุ้งบางกระเจ้า 3 กิจกรรมหลักคือ การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย การฟื้นฟูสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพิ่มได้ประมาณ 700 ไร่ และการพัฒนาระบบคลองคุ้งบางกะเจ้าระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตรการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนประกอบด้วย การปรับปรุงท่าเรือต่างๆเพื่อเชื่อมการเดินเรือระหว่างฝั่งกรุงเทพฯ กับคุ้งบางกระเจ้าเพื่อให้การใช้เส้นทางคมนาคมอย่างปลอดภัยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน การติดตั้งป้ายสัญจร และป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการโฮมสเตย์ร้านจักรยาน และสร้างระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย

20160609_pr01-2

นอกจากนี้ยังมีการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ สู่ชุมชน ประกอบด้วย การรวบรวมงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุ้งบางกะเจ้าทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้ของคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบลเพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ภูมินิเวศบางกะเจ้า