สปท.เซ็น MOU กับ 52 องค์กรร่วมปฏิรูปประเทศ

0
845
20160607_Pr03
นายอลงกรณ์ พลบุตร ร่วมพิธีลงนาม

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธาน สปท. คนที่ 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครั้งที่ 2 ระหว่างสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับ 52  องค์กรเครือข่าย เช่น สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สภาเกษตรกรแห่งชาติ สหภาพครูแห่งชาติ สมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทย  สมาคมตำรวจ สมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย หรือ AEITF ฯลฯ

20160607_Pr02
นายธิบดี หาญประเสริฐ (กลาง) รองประธาน AEITF ร่วมลงนาม

สำหรับบันทึกข้อตกลงว่าความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยระหว่าง สปท.กับองค์กรเครือข่ายนั้น เพื่อแสดงว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกันร่วมกันผลักดันการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ทั้ง 11 ด้านตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจาก สปท.อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติจึงได้ลงนามร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

20160607_Pr06

โดยทั้ง 52 องค์กรเครือข่ายจะร่วมมือกับ สปท.ใน 5 ภารกิจหลักคือ 1.ร่วมเผยแพร่สื่อสารสร้างความเข้าใจการปฏิรูปประเทศสู่สมาชิกองค์กรและสาธารณชน 2.ร่วมจัดตั้งและดำเนินการพัฒนาสถาบันการปฏิรูป (Reform Academy) 3.ร่วมดำเนินการพัฒนาผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader) 4.ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ปฏิรูปทั่วไทย” และ 5.ร่วมขยายองค์กรเครือข่ายร่วมปฏิรูปประเทศ โดยมีคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อให้เกิดขบวนการปฏิรูป (Reform Movement) ในทุกระดับทุกองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว และเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิรูปประเทศ เกิดความตื่นตัวและตระหนักเห็นถึงความสำคัญว่า การปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องของทุกคน เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปพร้อมนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

20160607_Pr05

สปท.ได้เริ่มยุทธศาสตร์ “เครือข่ายปฏิรูปทั่วไทย” ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นต้นมาจนสามารถบรรลุความตกลงมีการลงนามความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 กับ 20 องค์กร และในวันนี้เป็นการลงนามความร่วมมือครั้งที่ 2 จนถึงขณะนี้ สปท.มีเครือข่ายจำนวน 72 องค์กร และจะขยายผลต่อไปเพื่อขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศไทย