ข่าวเด่น

พพ.เปิดเวทีถกแผน AEDP 2018 ภาคใต้หนุนใช้พลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้า

พพ.เดินสายจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2018 จ.สุราษฎร์ธานี สอดรับแผน PDP 2018 เพิ่มสัดส่วนร้อยละ 30 ในปี 2580 มั่นใจศักยภาพวัตถุดิบ ทางการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้แหล่งเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ คาดรวบรวมข้อมูลความเห็นแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้

                นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้เปิด “เวทีรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 (AEDP 2018)” ครั้งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2018) ที่มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 30 ของความต้องการไฟฟ้าทั้งประเทศ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 29,358 เมกกะวัตต์ ภายในปี 2580 โดยจะนำข้อคิดเห็นมาประมวลผลเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผน คาดว่ารวบรวมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้

                “ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นแหล่งที่ผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญคือปาล์มน้ำมัน  ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล ในแผน AEDP2018 จะส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่งให้มีสัดส่วนสูงขึ้นโดยมีแผนสนับสนุนให้ B10 เป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและให้ B20 เป็นน้ำมันเกรดพิเศษ เพื่อสร้างทางเลือกการใช้พลังงานในภาคขนส่งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทะลายปาล์ม เปลือกไม้ยางพารา รวมถึง วัสดุทางธรรมชาติอื่นๆ ก็สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ในรูปแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ด้วย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าของภาคใต้ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ” นายยงยุทธ์กล่าว