ข่าวเด่น

พพ.เดินหน้าสนับสนุนการติดตั้งระบบอบแห้งพาราโบลาโดมปี 62 เปิดรับสมัครวันนี้- 6 ก.ย.นี้

พพ.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพาราโบลาโดม ปี 62 สิ้นสุดวันที่ 6 ก.ย. 62 นี้ หนุนเกษตรกรภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

                 นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงพลังงานที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้าถึงแหล่งพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ปี 2562 โดยได้รับสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้มีการเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 6 กันยายนนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนนำเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์มาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการสูญเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น พพ. ยังช่วยให้ผู้ร่วมโครงการสามารถเรียนรู้เรื่องการตลาด ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้งเพิ่มขึ้น โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น

          สำหรับการเปิดรับสมัครโครงการในปี 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุน ทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของ พพ. โดยแต่ละรายจะขอรับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพาราโบลาโดมได้ไม่เกิน 2 ระบบ ตามหลักเกณฑ์ จากแบบมาตรฐานที่กำหนด 3 ขนาด ประกอบด้วย 1. ขนาดเล็ก พื้นที่แนวราบ 49.2 ตารางเมตร 2. ขนาดกลาง พื้นที่แนวราบ 99.2 ตารางเมตร และ 3. ขนาดใหญ่ พื้นที่แนวราบ 166.4 ตารางเมตร

          ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.solardryerdede.com/ หรือ  https://www.facebook.com/Solardryerdede/ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17  ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือโทร.0-2223-0021-9