สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จังหวัดนครศรีธรรมราช

0
968

วันนี้(11 มิถุนายน 2562) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018)” ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

           แผน PDP 2018” เป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 20 ปี มีความสำคัญเพราะเป็นแนวทางในการการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในประเทศ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการจัดสัมมนามีขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในภาคใต้ มีโรงไฟฟ้าหลัก คือ โรงไฟฟ้าขนอมตั้งอยู่ปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้พึ่งพากำลังผลิตไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านสายส่งไฟฟ้า และความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่ยังไม่สามารถจัดหากำลังผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอ ต้องมีการรับไฟฟ้าจากภาคตะวันตกและคาดว่าตั้งแต่ปี 2570เป็นต้นไป จะต้องมีการจัดสรรโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติม” นายวัฒนพงษ์กล่าว

            ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สนพ. บรรยายสรุปเกี่ยวกับแผน PDP 2018 ว่า ตามเป้าหมายของแผนฯ จะมีกำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนฯ จำนวน 77,211 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมายนี้จะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 56,431 เมกะวัตต์ และปลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุ ในช่วงปี 2561 – 2580 จำนวน 25,310 เมกะวัตต์ รวมทั้งจะพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้รองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน  รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล  ควบคุม  และบริหารจัดการการผลิตและจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

            ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานโดย สนพ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อแผน PDP 2018 ต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการมาแล้วที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และครั้งนี้

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช