สมาคมสถาปนิกฯเปิดเวทีดีเบต “ทางเลียบเจ้าพระยาสร้างสรรค์หรือทำลาย”

0
1129

สมาคมสถาปนิกฯเปิดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “ทางเลียบเจ้าพระยาสร้างสรรค์หรือทำลาย” ดึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ย้ำโครงการดังกล่าวมีประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการ ทั้งเรื่องการรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อการระบายน้ำและผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทั้ง 2 ฝั่ง

อัชชพล  ดุสิตนานนท์

              นายอัชชพล  ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาพื้นที่สองฝั่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร รวมทั้งใช้สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการต่าง ๆ รวมระยะทางรวมทั้งสิ้น 57 กิโลเมตร โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ซึ่งจะนำร่องการก่อสร้างโครงการทั้ง 2 ฝั่งในช่วงแรกจากบริเวณสะพานพระราม 7 ถึงสะพานพระปิ่นเกล้า รวมระยะทางรวม 14 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการเริ่มประมูลการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวมีประเด็นปัญหาทางด้านวิชาการหลายอย่าง ทั้งเรื่องการก่อสร้างซึ่งจะต้องรุกล้ำลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งอาจะเกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้วอาจกระทบต่อการระบายน้ำในช่วงเวลาวิกฤติ  และอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนฯลฯ

           จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรวิชาชีพที่มีพันธกิจด้านเมืองและสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะเรื่อง “ทางเลียบเจ้าพระยาสร้างสรรค์หรือทำลาย” เพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างรอบด้านจากทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม

          ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนต่อไป  สำหรับการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อเปิดเวทีสาธารณะในครั้งนี้สมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ อาทิ  ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี  อ. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า   อ.ขวัญสรวง อติโพธิ   อ. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์   ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ์  นายยศพล บุญสม  รวมถึงมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมชลประทาน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข  สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรมทรัพยากรน้ำ  สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)   สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  สถาบันอาศรมศิลป์ 

นอกจากนี้ยังมีสมาคมสถาปนิกผังเมือง  มูลนิธิสถาบันการเดินและจักรยานไทย สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร  สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กรมส่งเสริมสุขภาพ  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กระทรวงกลาโหม  สำนักงานเขตบางพลัด  พรรคเสรีรวมไทย ฯลฯ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ เช่น การรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  การระบายน้ำในช่วงเวลาวิกฤติ และผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนริมน้ำ ฯลฯ