ข่าวเด่น

ปตท.ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช-ก.สาธารณสุขพัฒนาศูนย์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะ

            เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10   โดย ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้กับประชาชน   รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการพบแพทย์และรับยา  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึง  ทั้งนี้จะมีโครงการนำร่อง ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขา ต.สระขวัญ จ.สระแก้วและสาขา หจก. แสนอุดม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

         วันนี้ (23 เมษายน 2562) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ร่วมใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare)  ในสถานีบริการน้ำมัน  พีทีที สเตชั่น ระหว่าง มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสนองพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความรู้และการรักษาพยาบาลโดยทั่วถึง

           ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit) ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาล สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้ทุกคนที่ทำงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทย ที่ต้องการเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

          ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ซึ่งทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบ ISO 9002 และ HA มี 2 แห่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น ทำให้มีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน

             ในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น มูลนิธิฯ และกระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำที่ศูนย์ฯ และเชื่อมต่อระบบไอทีในการจองคิวแพทย์และการรับยาด้วยแอปพลิเคชัน ประชาชนเข้าถึงบริการรวดเร็วขึ้น ลดความแออัดผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในปีนี้จะนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบแห่งแรกที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขา ต.สระขวัญ จ.สระแก้ว แห่งที่ 2 ที่ พีทีที สเตชั่น หจก. แสนอุดม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

           นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาองค์กร ให้มีการปรับตัวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความก้าวหน้าด้านดิจิทัล ตลอดจนนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่สังคม  ซึ่งนอกไปจากการเป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ด้านพลังงานแล้วนั้น  เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน  อาทิ  การตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้น โดยอุปกรณ์ที่ทันสมัย แล้วส่งผลการตรวจวิเคราะห์เข้าระบบประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล  รวมทั้งสามารถนัดหมายพบแพทย์และการรับยาจากระบบ Application บนโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการรอพบแพทย์ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น และยังถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลในการดูแลประชาชนเบื้องต้น ได้อีกด้วย

           ปตท. จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น (Smart Preventive Healthcare Unit) ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล  ได้เข้ามาใช้บริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น ตลอดจนได้รับความรู้ด้านการดูแลตนเองที่ดี  รวมทั้งสามารถขยายผลการให้บริการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป