กกพ.จัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 62 ชูสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

0
960

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) สานต่อความมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และส่งเสริมการพัฒนาโครงการชุมชนที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2562 หรือ Power Development Fund Awards 2019 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

               นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมด้วยนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ได้ร่วมเปิดตัวโครงการจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2562 และแถลงข่าวรายละเอียดการจัดการประกวดในปีนี้ให้แก่นักข่าวและสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ที่ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

               กองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ก้าวสู่ปีที่ 8 ของการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 17 มกราคม 2562) มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศรวม 494 กองทุน ได้รับอนุมัติงบประมาณรวม 18,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมประมาณ 50,000 โครงการ ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้เริ่มจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้นครั้งแรกในปี 2559 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในกองทุนประเภท ก (กองทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับเงินมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี) และกองทุนประเภท ข (กองทุนขนาดกลางได้รับเงินมากกว่า 1 -50 ล้านบาทต่อปี) สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 53 กองทุน 66 โครงการ และได้รับรางวัล 12 กองทุน 8 โครงการ

               สำหรับปี 2562 นี้ สำนักงาน กกพ. ได้ยกระดับการจัดประกวดให้ครอบคลุมกองทุนทั้ง 3 ประเภท คือ กองทุนประเภท ก ข และ ค (กองทุนขนาดเล็กที่ได้รับเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง ชื่นชมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เฟ้นหาสุดยอดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและโครงการชุมชนดีเด่นในการนาไปขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

            โดยการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ รวม 42 รางวัล ดังนี้

                1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำแนกตามประเภทกองทุน ก ข และ ค รวม 15 รางวัล รวมทั้ง ผลการดาเนินงานดีเด่น 4 รางวัล คือ ด้านประสิทธิผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาผลการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในปี 2560

                2. ระดับโครงการชุมชน จำแนกตามพื้นที่รวม 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันตก รวม 20 รางวัล รวมทั้ง ผลการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดีเด่น

               3 รางวัลคือ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านพัฒนาสุขภาพสุขภาวะชุมชน และด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2559-2561 และได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

                ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 600,000 บาท โดยจะเปิดรับสมัครการประกวดระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และคาดว่าจะประกาศผลมอบรางวัลได้ในช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้

            สำนักงาน กกพ. จึงขอเชิญชวนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โดยสำนักงาน กกพ. จะจัดทีมงานลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวด (Roadshow) 13 ครั้ง ทั่วประเทศ